عمل پلک چشم ( پوست بالایی چشم)


عمل پلک چشم ( پوست بالایی چشم)

به دلیل افزایش سن ابروها افتادگی یافته و به همراه ابروها پلک نیز افتادگی پیدا کرده به پایین آویزان می گردد. در زیر چشم، نرم شدگی پوست و چروک و کیسه های زیر چشمی بطور برجسته بوجود می آید. عمل Blepharoplasty عملی می باشد که برای رفع چروکهای بالا و پایین چشم انجام می گیرد و در صورت نیاز بالا کشیدن ابرو و کشیدن پیشنانی نیز می تواند در آن انجام گیرد.  

عمل از روی چروک بالای چشم، تا پایین پلکها انجام می گیرد. بدین طریق به هیچ عنوان رد عمل دیده نمی شود. در عمل Blepharoplastyبیهوشی به صورت عمومی و یا موضعی می باشد. مدت زمان عمل برای پلک بالای چشم 40 دقیقه بوده و عمل پایین چشم نیز یک ساعت بطول می انجامد. بعد از عمل یک روز در بیمارستان مانده و ترخیص می گردد. درد زیادی در این نوع عمل وجود ندارد. در صورت به وجود آمدن تورم و یا کبودی در چشم ظرف 5-7 روز همگی برطرف شده و از بین می رود. بعد از 4 روز بعد از عمل میتوان با بطور هوایی مسافرت نموده و بعد از یک هفته به کارهای نرمال مشغول گردید.

یک هفته قبل از عمل،  بستگی به حرکت ماهیچه های میمیک، برای جلوگیری از بوجود آمدن دوباره خطوط جدید و کشیده شدن این ماهیچه ها قبل از عمل، عمل بوتوکسی botox انجام می گیرد.

 

نشانی ما

نشانی کلینیک : ترکیه- استانبول- آکاتلار- خیابان ابولولو ماردین، کوچه بنفشه، پلاک 1

تلفن: 93 09 270 212 0090
فاکس: 93 08 270 212 0090
دفتر هماهنگی ایران: 00989143024171 -00989143115873
پست اکترونیک : info@dr-afshar.com