جراحی رینوپلاستی


نمونه از جراحی های زیبایی توسط دکتر افشار


در بخش زیر می توانید نمونه های جراحی زیبایی توسط دکتر افشار را ببینید شایان ذکر است جراحی های انجام شده با تکنولوژی میکرو رینوپلاستی انجام شده است

 جراح بینی

 
آلبوم یک
 
آلبوم دو
   
آلبوم سه
     
آلبوم چهار
 
آلبوم پنج
   
آلبوم شش
   
آلبوم هفت